AZU –AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH

AZU –AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH je národný rozvojový projekt, ktorý vznikol z iniciatívy študentov.
K dnešnému dňu už projekt zastrešuje aktivity pre študentov vysokých škôl v každom krajskom meste Slovenska. Združujeme a koordinujeme komunitu mladých a nadšených ľudí, ktorí spoločne s nami veria, že cesta k zlepšeniu postavenia absolventov vysokých škôl na trhu práce vedie cez efektívnejšie využitie voľného času počas štúdia pre osobnostný rozvoj. Osobnostný rozvoj je v záujme ako každého študenta, tak aj vysokej školy. Sme preto nesmierne radi, že zo strany univerzít, ktoré sa do projektu zapojili máme nemalú podporu. Výhodou takejto symbiózy je priamy kontakt so študentom. Dokážeme flexibilne komunikovať s komunitou mladých ľudí, ktorí predstavujú vrchol pyramídy vzdelávacieho systému na Slovensku. Prostredníctvom seminárov, prednášok, diskusií a workshopov projekt upriamuje pozornosť na potrebu rozvoja soft skills ako rétorika, time-management, leadership či dôslednejšia selekcia zdrojov informácií. Tieto a iné znalosti sú neodmysliteľnou súčasťou každého povolania bez ohľadu na to či sa jedná o korporátnu sféru, vedeckú činnosť alebo vlastné podnikanie. Vďaka blízkemu kontaktu s cieľovou skupinou máme možnosť promptne zisťovať nedostatky vzdelávacieho procesu a flexibilne navrhnúť a koordninovať aktivity, ktoré tieto nedostatky zmierňujú.

Vznik

Partia aktívnych študentov Technickej Univerzity v Košiciach sa pustila do prípravy webového portálu, ktorý sa snažil odpovedať na problém nedostatočného prepojenia štúdia a praxe pomocou prepojenia študentov a ich potenciálnych zamestnávateľov. Firma zadala mikro projekt na vypracovanie pre študentov konkrétnych odborov cez webový portál ww.azu.sk. Počiatočná fáza projektu však zistila významný nedostatok. Väčšina mladých ľudí nie je zvyknutá ,respektíve ani schopná pracovať samostatne. Ak mala myšlienka AZU prežiť, bolo nevyhnutné vypracovať vzdelávací program, ktorý odpovedal na otázku: „ Ako na to?“ Zo série podujatí sa tak plynule a vďaka komunikácii so študentmi podarilo pripraviť komplexný vzdelávací program, ktorý v sebe zahŕňa komponenty soft skills ako aj projektového manažmentu.

Program

Jednotlivé podujatia sú koncepčne rozdelené do modulov, ktorých sa v rámci projektu vyprofilovalo až päť. Ich priebeh je rovnomerne rozvrhnutý na obdobie celého akademického roka a pomáha študentom odpovedať na otázky, s ktorými sa počas štúdia stretávajú.

5. modul je ROZHODNUTIE

Už od detstva rieši každý človek otázku: „Čo budem keď vyrastiem?“ Avšak riešenie je viac ako náročné. Cieľom modulu je odpovedať na otázky ako : Mám všetky potrebné znalosti pre zamestnanie v podnikovom sektore? Mám dostatočné vedomosti a ciele, ktoré by som chcel rozvíjať vo vedeckej práci? Som dosť kreatívny a dokážem vytvoriť konkurencie schopný nápad – startup?

4. modul OVERENIE

Každý absolvent univerzity by mal vychádzať zo školy s vedomím toho čo od neho očakáva prax, na ktoré oblasti štúdia sa zamerať viac a ktoré veci si naopak doplniť neformálnym vzdelávaním. Ako to však zistiť bez kontaktu s praxou? Veľká skupina študentov si neuvedomuje prínos stáže či praxe v podniku. Cieľom modulu je poukázať na potrebu nadviazania kontaktov s podnikmi už počas štúdia, prípadne ako a kde sa uchádzať o stáž, prax či zahraničnú mobilitu.

3. modul MENTORING

Ľudská myseľ je geniálny nástroj, ktorý dokáže generovať nápady na počkanie. Niekedy však študent popustí uzdu fantázii a často sa potom stratí vo víre vlastných nápadov. Za pomoci odborníkov a manažérov z firiem a erudovaných odborníkov akademickej sféry diskutujeme o podnikateľských či vedeckých nápadoch aby mohli zúčastnený získať spätnú väzbu a usmernenie, ktoré často potrebujú no málokedy sa ho dočkajú. S AZU už viac márne čakať nebudú.

2. modul Podnik a podnikanie

Riešenie projektov. Prvotná myšlienka projektu AZU odhalila nezodpovedanú otázku. Počas štúdia sa nenaučíme ako riešiť svoj osobný projekt. Vedecký, pracovný alebo podnikateľský- na tom nezáleží. V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s pozíciou projektový manažér, no tým musí byť z času na čas každý z nás. Takýto ľudia ale nerastú na stromoch a je potrebné sa v tejto oblasti vzdelávať. Ako pretvoriť myšlienku na nápad, prieskum trhu, propagácia a reklama, uvedenie podnikateľského nápadu a jeho dotiahnutie do úspešného konca. Aj v týchto témach sa pomáhame študentom zorientovať.

1. modul Spoznaj sám seba

Dostávame sa k prvému modulu programu AZU, ktorý je zároveň základným pilierom celého programu. V predošlých riadkoch sme skloňovali slová ako projekty, podnikanie a výskum. Čo má však robiť niekto, kto sa doslova stratil? Veľká časť študentov využíva svoj voľný čas výhradne na zábavu, flákanie a ostatné radosti spojené so životom mladého človeka. Aj medzi nimi však stretneme nadšencov vedy, kreatívnych podnikateľov alebo usilovných a užitočných zamestnancov. Šancou môže byť načerpanie dúšku motivácie a usmernenia. A práve na to slúži modul spoznaj sám seba. Jeho cieľom je odhaliť skrytý talent v každom študentovi, ktorý za ideálnych okolností dokáže prispieť k lepšej spoločnosti práve svojou časťou.

Azu systém

Ako sme už spomínali portál www.azu.sk je prepojením medzi podnikmi a študentmi. Podniky pomocou portálu vedia vyjadriť svoje požiadavky na študenta a tak vytvoriť reálny nátlak na vysoké školy aby prispôsobili svoje vzdelávacie programy podľa požiadaviek praxe a tým svojím absolventom zvýšiť šancu uplatniť sa na trhu práce. Okrem mikro zakázok a projektov nájdete na stránke informácie o podujatiach zaujímavých pre osobnostný rozvoj a dodatočné vzdelávanie, aktuality z oblasti školstva, vedy, podnikania a inovácií. Zaujímavými pre každého študenta sú aj zahraničné mobility, stáže a praxe v podnikoch. Najhorúcejšou novinkou na stránke sú pracovné ponuky, part time práce a brigády, selektované svojím zameraním a povahou výhradne pre študentov a absolventov vysokých škôl. Dovolíme si tvrdiť, že porovnateľnú komplexnosť informácií neponúka žiaden portál, čo vytvára komunikačný kanál pre medzi vysokoškolákmi, podnikmi, študentskými a inými organizáciami, ktoré poskytujú priestor pre osobnostný rozvoj.

AKO VYZERÁ AKADEMICKÝ ROK S AZU?

AZU Big Day

Niekoľko hodinová udalosť, ktorej cieľom je propagovať projekt AZU medzi študentmi, oboznámiť ich o cieľoch projektu, názornými ukážkami workshopov, ktoré budú prebiehať počas roka v jednotlivých moduloch. Pozvaní sú rečníci a profesionálni tréneri, ktorí budú viesť už spomínané workshopy. Priestor na podujatí dostávajú aj všetky študentské organizácie pôsobiace na univerzite, nakoľko zmyslom podujatia je motivovať k práci na svojom osobnostnom rozvoji v rámci voľného času. Podujatie je koncipované ako otvorenie školského roka a predstavenie činnosti.

Vzdelávací program AZU

Prvý modul SPOZNAJ SÁM SEBA si za cieľ kladie odhaliť osobné preferencie študenta, jeho silné a slabé stránky a zároveň načrtnúť jeho budúce kariérne smerovanie. Modul pozostáva zo série piatich seminárov, na ktorých sa zameriavame na rozvoj tzv. ľahkých zručností (soft skills).

 • Nedá sa nekomunikovať – kurz rétoriky
 • Čertovo kolo – zdroje informácií pre efektívny osobný rast
 • Stanovenie cieľov – plánovanie a definovanie cieľov
 • Riadenie seba –kurz time managementu
 • Vedenie vzorom – kurz vedenia (leadership)

Druhý modul PODNIK A PODNIKANIE u študenta rozvíja poznatky v oblasti projektového manažmentu, riadenia a tvorí tiež úvod do oblasti vlastného podnikania a tvorby startupov a prototypov podnikateľských plánov.

 • Financovanie – fundraising, získavanie zdrojov
 • Problém je príležitosť – tvorba podnikateľského nápadu
 • Analýza, prototyp, ŠMART – analýza trhu a výrobných možností
 • Marketing a reklama – reklama a propagácia
 • Akcia a realizácia – uvedenie produktu a následná analýza a optimalizácia projektu

Tretí modul MENTORING je vyvrcholením zimného semestra a práce študentov na vlastných prototypoch. Ide o jednodňové podujatie, na ktorom odprezentujú svoje projekty pred porotou. Tento modul má za úlohu konfrontovať mikroprojekty s vedeckou, ako aj praktickou sférou. Na modul sú pozvaní poprední odborníci z akademickej obce a zároveň významní riaditelia spoločnosti.

Štvrtý modul OVERENIE má poukázať na potrebnosť praktickej stáže. Je to nutnosť pre plnohodnotné uplatnenie na pracovnom trhu. Modul je určený na zviditeľnenie možností pre študentov v rámci exkurzií, stáži a praxí na danej univerzite. V rámci podujatia sa predstavia všetky dostupné možnosti študentských zahraničných mobilít, stáží, praxí a exkurzií.

Piaty modul je ROZHODNUTIE privádza študenta na rázcestie, kde si má vybrať či má záujem v rámci svojej kariéry pôsobiť ako zamestnanec korporátneho sektoru, vedecký pracovník alebo podnikateľ. Odpoveďou na túto otázku sa uzatvára vzdelávací program projektu AZU. Ako môžete sami vidieť, cieľom je pomôcť študentovi uvedomiť si to, v čom je dobrý a načrtnúť aktivity, ktoré sú pre dosiahnutie jeho osobného cieľa potrebné.

PREČO SA ZAPOJIŤ A AKO SPOLUPRACOVAŤ

Odpoveď na otázku prečo sa zapojiť a spolupracovať na projekte AZU ako firma, či organizácia je veľmi jednoduché. V prvom rade Vám dokážeme ponúknuť komunikačný nástroj pre kontakt so študentmi na vysokých školách naprieč Slovenskom. Lokálne centrá podpory máme umiestnené vo všetkých krajských mestách, no na portál www.azu.sk a profily na sociálnych sieťach dokážeme zdieľať informácie, ktoré sa potenciálne dostanú ku všetkým slovenským študentom.

O čo sa snažíme a čo sú činnosti, ktoré projekt vykonáva?

 • neponúkame rekvalifikáciu
 • snažíme sa o transfer vedomostí do reálnej praxe
 • modelujeme situácie reálneho praktického vzdelávania
 • riešime vedenie ľudí, tímu a skupín
 • zdokonaľujeme vyjadrovacie schopnosti jednotlivcov
 • aktívnych registrovaných členov finančne motivujeme
 • osobne pristupujeme k projektom a zadaniam
 • reálne hodnotíme aktivitu študentov v praktických otázkach
 • zameriavame sa na rast osobnosti študenta a jeho ciele
 • dbáme na aktívne diskusie s pracovným trhom

Ak by sme mali zhrnúť výhody, ktoré spolupráca s AZU prináša sú to hlavne

 • možnosť osloviť viac ako 250.000 študentov
 • možnosť pracovať na ich osobnostnom a profesionálnom rozvoji
 • možnosť zapojiť študentov do ambicióznych projektov
 • reklamný priestor pre vlastné študentsky orientované iniciatívy
 • možnosť sledovať vývoj študentov v čase, dávať im ponuky na stáže
 • možnosť spolupracovať so študentmi na ich vlastných projektoch
 • jednoducho im nastavovať kritéria osobnostného rozvoja
 • ponúkať súťaže, pracovné ponuky, ale aj zaujímavých hostí

Práve týmito činnosťami sa dokáže aj Vaša firma a organizácia podieľať na výchove schopných a kariérne pripravených ľudí, prípadne si vytvoriť skupinu potenciálnych budúcich zamestnancov. Váš profil na portáli www.azu.sk spravuje s vaším povolením univerzitný koordinátor, ktorému v prípade záujmu zašlete informácie na zverejnenie alebo si profil spravujete sami. Záleží len na Vás, snažíme sa k propagácii Vašej značky pristupovať zodpovedne a tak ,aby Vám to šetrilo čas.

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI

Projekt AZU nemá na trhu konkurenciu v tom zmysle, že cieľom nie je ponúkať to, čo už iné organizácie ponúkajú. Naopak chce podporiť projekty jednotlivých študentských organizácií, poskytnúť im možnosť propagovať sa pomocou portálu AZU.sk, získať nových členov, spolupracovať s ostatnými organizáciami, svoje projekty propagovať pomocou portálu medzi širšiu študentskú verejnosť.

PODPORA

 • Študentská rada vysokých škôl
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

LOKÁLNE CENTRÁ PODPORY

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Prešovská Univerzita
 • Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Národný rozvojový projektu AZU,
AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH
Technická Univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice

http://www.azu.sk | info@azu.sk