Dizajn / logo

Kompletný dizajn projektu AZU vytvoril študent Fakulty umení Technickej Univerzity Martin Gluvňa. Cieľom a hlavným zmyslom jeho práce bolo vytvorenie komplexného korporátneho štýlu dizajnu ktorý sa stotožňuje s novými postupmi a trendami moderného dizajnu.

PDFDizaj manuál AZU [ Stiahnúť 1,9 MB ]

Logotyp

Variant A tvorí typografické stvárnenie trojpísmenovej skratky AZU, doplnenej ikonou ‘+’ vyjadrujúcu pozitívne smerovanie, napredovanie, sebapoznanie, osobný rozvoj a rast, ktorý projekt AZU umožňuje aktívne zapájajúcim sa študentom. Ikona zároveň reflektuje nárast tzv. aktivity statusu - krivky, ktorá v rámci portálu www.azu.sk slúži ako grafický ukazovateľ aktivity a rozvoja študenta prostredníctvom projektu AZU. Základom typografie je akcidenčný font VAL. Font je voľne šíríteľný pre komerčné a nekomerčné aplikácie, pri dodržaní pravidiel licencie EULA (End User Licence Agreement) z júla 2009 definovanej autorom fontu. Autorom fontu a oprávneným držiteľom všetkých práv je Svetloslav Simov a združenie Fontfabric.™ Pdf súbor s licenciou sa nachádza v prílohe manuálu. Variant B tvorí variant A doplnený štítom. Variant B je primárne určený na aplikácie pri ktorých je žiadúce logotyp zvýrazniť a zdôrazniť jeho oddelenie od ostatných grafických prvkov a pozadia v prípade ak to kompozícia ostatných prvkov dovoľuje a nedôjde k porušeniu ochranných zón, napr. bannery, billboardy.

Logotyp

Geometrická konštrukcia, ochranné zóny

Geometrická konštrukcia určuje pomery a rezy v logotype ako násobky konštanty X vychádzajúcej priamo z logotypu. Ochranná zóna predstavuje minimálny priestor okolo logotypu v horizontálnom aj vertikálnom smere, do ktorého nesmie zasahovať žiaden iný grafický prvok ani text aby nedošlo ku vzájomnej rušivej interakcii. Rozmer ochrannej zóny je určený násobkami konštanty x.

Geometrická konštrukcia loga

Farebná definícia

Variant A je povolené použiť v aplikáciách kde je vyžadovaná monochromatická aplikácia. Prednosť majú primárne farby zadefinované manuálom.

Farebná definícia loga A

Variant B má nemenné farby a je zakázané akokoľvek meniť jeho farebnosť

Farebná definícia loga B

Minimálna použiteľná veľkosť logotypu

Logotyp nesmie byť aplikovaný v menšom rozmere ako je jeho definovaná minimálna veľkosť. Minimálna použiteľná veľkosť logotypu definuje najmenší rozmer loga pri ktorom je zachovaná čitateľnosť.

Minimálna použiteľná veľkosť logotypu

Deformácie, nepovolené úpravy a nevhodné aplikácie

Počas manipulácie s logotypom, napr. import do programu, zmena veľkosti, aplikácia na tlačoviny, môže dôjsť ku deformáciám a nevhodným aplikáciám. Príklady demonštrujú najčastejšie vzniknuté deformácie, nevhodné aplikácie a nepovolené úpravy ku ktorým dochádza pri práci s logotypom. Znalosť a rešpektovanie zásad práce patrí ku správnemu zaobchádzaniu s logotypom.

Zlé logo

Vodoznak

Autorskú fotografiu alebo grafiku označujeme umiestnením vodoznaku. Vodoznak umiestňujeme podľa uváženia na čo graficky najkomplikovanejšiu, resp. dôležitú časť aby nebolo možné vodoznak odretušovať. Ako dovoznak využívame variantlogotypu A. Pri aplikácii zachovávame všetky pravidlá aplikácie ako pri logotype.

Vodoznak

Typografia

Základom typografie je akcidenčný font VAL. Font je voľne šíríteľný pre komerčné a nekomerčné aplikácie, pri dodržaní pravidiel licencie EULA (End User Licence Agreement) z júla 2009 definovanej autorom fontu. Autorom fontu a oprávneným držiteľom všetkých práv je Svetloslav Simov a združenie Fontfabric.™ Pdf súbor s licenciou sa nachádza v prílohe manuálu.

ZIPFont Sansation [ Stiahnúť 0,2 MB ]

Doplnkovým fontom je font Sansation. Font je voľne šíríteľný pre komerčné a nekomerčné aplikácie, pri dodržaní pravidiel licencie EULA (End User Licence Agreement) z roku 2011 definovanej autorom fontu. Autorom fontu a oprávneným držiteľom všetkých práv je Bernd Montag. Textový súbor súbor s licenciou sa nachádza v prílohe manuálu.

Font AZU

AZU DIZAJN / LOGO / Reklama

PDFAZU sourcefile [ Stiahnúť 0,3 MB ]

ZIPAZU logo [ Stiahnúť 0,7 MB ]